BEEJ MANTRA FOR YANTRA

Bhagya Vardhak Yantra "Aum Gang Ganpatye Namah"
Brihaspati Yantra "Om Graang Greeng Grong Sa Gurve Namah"
Chandra Yantra

"Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam"
Ganesha Yantra "Aum Gang Ganpatye Namah"
Gayatri Yantra

"Om Bhoorbhuvah Swah Tatsyavitur Vareniyam, Bhargo Devasya Dhi Mahi Dhiya Yona Prachodyat"
Hanuman Yantra "Hoom Hanumate Rudraktamaya Hoom Phat"
Kaalsarp Yantra

"Om Triyambhakam Yajamahey, Sungandhim Pushti Vardanam Uruvarukamiva Bandhanan, Mrityor Muksheeya Mamritat"
Lakshami Prapti Yantra

"Ya Devi Sarv Bhuteshu Lakshmirupen Sansthitha Namastasye Namastasye Namastasye Namoh Namah"
Mahakali Yantra "Om Kareeng Kalekaye Namah, Om Kapalingaye Namah"
Mukadma Vijay Yantra

"Om Aim Hreem Kleem Mum Sarvamanokamna Siddhi Sadhya Sadhya Swaha"
Navgrah Yantra


"Om Suryae Namah, Chandrae Namah, Budhae Namah,
Brahaspatiae Namah, Mangale Namah, Shukrae Namah,
Sani Ae Namah, Rahu Ae Namah, Ketu Ae Namah, Navgarahe Namah"
Guru Yantra / Locket "Om Gram Green Grom Sah Guruve Namah"
Saraswati Yantra

"Ya Devi Sarv Bhuteshu Buddhirupen Sansthitha Namastasye Namastasye Namastasye Namoh Namah"
Shri Kuber Yantra "Om Hreem Shreem Hreem Kuberay Namah
Shri Mahalakshmi Yantra "Aum Shri Mahalakymaye Namah"
Shri Mangal Yantra "Om Shraang Shreeng Shrong Sa Mangalaye Namha"
Shri Shukra Yantra "Om Draang Dreeng Drong Sa Shukraye Namha"
Sri Ambaji Yantra "Om Aing Hreeng Kleeng Chamundaye Vichche"
Sri Baglamukhi Yantra "Om Hareeng Bagla Mukhi Namha"
Sri Bhairon Yantra
"Om Hareeng Butkaya Aapduddhar anay kuru kuru Batukaya Hareeng"
Sri Bhoot Pret Badha Nivaran Yantra "Hoom Hanumate Rudraktamaya Hoom Phat"
Sri Budh Yantra "Om Bram Breem Brom sah Budhay Namah"
Sri Druga Bisa Yantra "Aaeng Hareeng Kaleeng Chamundaye Vichche"
Sri Kanakdara Laxmi Yantra "Om Hreem Sahastravadane Kanakeshwari Sheeghram Avatar Aagachh Om Phat Swaahaa"
Sri Karya Sidhi Yantra "Om Hreem shreem Kleem Namaha"
Sri Ketu Yantra "Om Hreem Ketve Namah"
Sri Lakshmi Narayana Yantra "Aum Shri Mahalakymaye Namah"
Sri Maha Durga Yantra

"Om Shreem Hreem Kamle Kamlalaye Praseed Shreem Hreem Shreem Om Mahalaxmiyei Namah"
Sri Maha Sudrashan Yantra "Om Namo Narayanaya Namah"
Sri Maharityunjaya Yantra "Tryamabakam Yajamahe Saugandhim Pushti vardhanam Urvarukmiv Bandhanan mrityor mokshe yamamritiyat"
Sri Rahu Yantra "Om Bhraang bhreeg Bhrang Sa Rahve Namah"
Sri Ram Raksha Yantra

"Ram Ramete Ramete, Rame rame manorame Sahasre nam Tatulyam, Ram Nam Varanane"
Sri Saibaba Yantra "Om Sadguru Shri Sai Namah"
Sri Santan Gopal Yantra

"Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam"
Sri Shani Yantra "Om Preeang Preeng Prong Sa Shanye Namah"
Sri Shukra Yantra "Om Draang Dreeng Drong Sa Shukraye Namha"
Sri Subh Labh Yantra

"Om Shareeng Hareeng Kaleeng Glaeeng gang Ganpataye var varad Sarvjan me Vashmanaya Svaha"
Sri Vastu Dosh Nivaran Yantra "Om Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey Tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam"
Sri Vishnu Yantra "Om Namo Narayanaya"
Sri Vyapar Vridhi Yantra "Om Akarshaye Swaha"
Sri Yantra

"Om Shreem Hreem Shreem Kamle Kamalalaye Praseed, Praseed, Shreem Hreem Shreem Om Mahalaxmaye Namah"
Surya Yantra "Om Ghrineea Surya Aditya Om"
Vahan Durghatna Nashak Yantra "Om Aum Hraam Hreem Shree Vayu Putreye Namah"
Vashikaran Yantra
"Om Lakeem Lakeem Devdattmaaye Mum Vashyam Kuru Kuru Swaha"
Shiv Yantra / Locket "Om Namh Shivay"
Vidya prapti Yantra"Om Gun Ganapatayei Namah"
"Om Aim Saraswateyei Namah"
"Ya Devi Sarva Bhootayshu Vidya Roopen Sansthitha Namastasyaye Namastasyaye Namastasyaye Namoha Namah"
Raksha Kavach Yantra

"Mrityunjaya Mahadev Traahimaam Sharanagatam Janam-Mrityu Jara Vyadhi Piditam Karmbandhane"
Laganyog Yantra

"Vakratunda Mahakaya, Suryakoti samaprabha Nirvighnam Kuru me dev, Sarva karyeshu sarvada"