ANCIENT ARYAN TRIBES

 
No.
Tribes No.
Tribes
1.
32.
2.
33.
Mannaeans
3.
34.
4. 
35.
5.
36.
6.
37.
7.
38.
8.
39.
9.
40.
10. Asiani 41. Panthialaioi
11. Asini 42. Paradrya
12. Asioi 43. Paropamisadai
13. Aspasioi 44. Parsua / Persians
14. Aspisi 45. Pasargadoi
15.
46.
16. Balhikas 47. Sakas
17.
48.
18. Chorasmii 49. Sattagydai
19.
50.
20. Daoi 51. Spali
21.
52.
22. Drangians / Drangae 53. Thamanaeans
23.
54.
24. Gandhar 55. Tokharoi
25.
56.
26. Geloni 57. Utians
27.
58.
28. Germanioi 59. Xanthii
29.
60.
30. Homodotes   MAPS:
31.
61.