ANCIENT ARYAN TRIBES

No.
Tribes
No.
Tribes
1. Indo-Iranian/Indo-Aryan Tribes 32. Karmana
2. Alans (Alani / Alauni) 33. Mannaeans
3. Amadai 34. Maraphioi
4. Amyrgians 35. Mardoi
5. Arachoti 36. Maspioi
6. Areioi 37. Massagetae / Massagetes
7. Arioi 38. Medes
8. Ariaspae 39. Oritans
9. Asagarta 40. Orthocorybantes
10. Asiani 41. Panthialaioi
11. Asini 42. Paradrya
12. Asioi 43. Paropamisadai
13. Aspasioi 44. Parsua / Persians
14. Aspisi 45. Pasargadoi
15. Attasii 46. Roxolani
16. Balhikas 47. Sakas
17. Carmanians 48. Sargatians / Sagartioi
18. Chorasmii 49. Sattagydai
19. Dahae 50. Scythians
20. Daoi 51. Spali
21. Derousiaioi 52. Tapuri
22. Drangians / Drangae 53. Thamanaeans
23. Dropikoi 54. Tigraxauda
24. Gandhar 55. Tokharoi
25. Gedrosii 56. Turhan (Kingdom)
26. Geloni 57. Utians
27. Gerrians 58. Wusun
28. Germanioi 59. Xanthii
29. Haumavarga 60. Zarangae (Drangians)
30. Homodotes   MAPS
31. Ichthyophagi 61. Maps